image

C БОГОРОДСКА / C Bogorodska flag

C БОГОРОДСКА / C Bogorodska

Эльвира Косай / Elvira Kosai

Noginsk

Russische Föderation

+7

Dogs owned

Pic Dog
Tsarskaya Osoba Iz Podmoskovnogo Carstva (Царская Особа Из Подмосковного Царства)Tsarskaya Osoba Iz Podmoskovnogo Carstva (Царская Особа Из Подмосковного Царства)female
Vilcjo Vieno kraujoVilcjo Vieno kraujomale

Dogs from this kennel: 12

2016-11-05 Vilcjo Vieno kraujo x Bihots Dzhos'Yun Ostanda C Bogorodska / Бихотс Дзхос'Ыун Oтсaндa c Богородска
Z'Otsoko Barnat  C Bogorodska Z'Otsoko Barnat C Bogorodska male
Zabolla Lirniya  C Bogorodska Zabolla Lirniya C Bogorodska female
Zena Bitksi  C Bogorodska Zena Bitksi C Bogorodska female
Zilar Otsoa  C Bogorodska Zilar Otsoa C Bogorodska male
Zlata Orkin Geinko  C Bogorodska Zlata Orkin Geinko C Bogorodska female
2014-10-07 Vilcjo Vieno kraujo x Tsarskaya Osoba Iz Podmoskovnogo Carstva (Царская Особа Из Подмосковного Царства)
Гарэйл Арести c Богородска / Gareil C Bogorodska Гарэйл Арести c Богородска / Gareil C Bogorodska male
Гоизэйн Кимец c Богородска / Goizejn Kimec C Bogorodska Гоизэйн Кимец c Богородска / Goizejn Kimec C Bogorodska male
Горри Отсоко c Богородска / Gorrie Otsoko C Bogorodska Горри Отсоко c Богородска / Gorrie Otsoko C Bogorodska male
Гэйзка Матия c Богородска / Gэyzka Matthias C Bogorodska Гэйзка Матия c Богородска / Gэyzka Matthias C Bogorodska male
Гэйнко Юкин Отсана c Богородска / Geinko Yukin Otsana C Bogorodska Гэйнко Юкин Отсана c Богородска / Geinko Yukin Otsana C Bogorodska female
2013-08-07 Einar Girios dvasia x Tsarskaya Osoba Iz Podmoskovnogo Carstva (Царская Особа Из Подмосковного Царства)
Bihots Dzhos'Yun Ostanda C Bogorodska / Бихотс Дзхос'Ыун Oтсaндa c Богородска Bihots Dzhos'Yun Ostanda C Bogorodska / Бихотс Дзхос'Ыун Oтсaндa c Богородска female
Bittori Kaleir Otsana C Bogorodska / Биттoри Кaлеир Oтсaнa c Богородска Bittori Kaleir Otsana C Bogorodska / Биттoри Кaлеир Oтсaнa c Богородска female