image

Tasha flag

Tasha

Frederika Karellová

924 01 Galanta

Slowakei

+421 904 148280

http://chs-tasha.weebly.com/

Dogs owned

Pic Dog
Arien TashaArien Tashafemale
Grace Malý BysterecGrace Malý BysterecfemaleHD A/ADM N/NDW N/DW

Dogs from this kennel: 20

2015-12-23 Ares Karpatská svorka x Tara Kysucká hviezda
Fala Tasha Fala Tasha female
Flo Daisy Tasha Flo Daisy Tasha female
2014-11-11 Ir Oskár Dór x Tara Kysucká hviezda
Eden Mars Tasha Eden Mars Tasha male
Eisha Tasha Eisha Tasha female
Ela Tasha Ela Tasha female
Elisa Tasha Elisa Tasha female
Eragon Tasha Eragon Tasha male
2014-05-17 Baloo z Blatnických vinic x Grace Malý Bysterec
Darley Tasha Darley Tasha female
Destiny Tasha Destiny Tasha female
2012-10-29 Hitt spod Ďumbiera x Grace Malý Bysterec
Can Tasha Can Tasha male
Carchi Tasha Carchi Tasha male HD A/A ED 0-0 DM N/N DW N/DW
Catelyn Tasha Catelyn Tasha female
Cindy Tasha Cindy Tasha female
2010-01-19 Enor Malý Bysterec x Grace Malý Bysterec
Baako Tasha Baako Tasha female
Bambi Tasha Bambi Tasha female HD A (0/0) ED 0-0
Barum Tasha Barum Tasha male HD A DM N/DM
Basim Tasha Basim Tasha male
Bo Tasha Bo Tasha male HD A/A DM N/DM
2008-12-04 Amor Gabčov dvor x Grace Malý Bysterec
Ainu Tasha Ainu Tasha female HD A
Arien Tasha Arien Tasha female